دوره

موسسه آموزش عالی مهد علم در دوره های حسابداری، آموزش زبان انگلیسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی، فقه و مبانی حقوق و فقه قضایی دانشجو تربیت نموده است