تماس با ما

تماس با دانشگاه:
آقای خوشگدران: ۰۳۱۵۵۵۸۸۴۴۱
آقای بدیعی:۰۳۱۵۵۵۸۸۴۴۳
فرم تماس: