واریز علی الحساب شهریه ترم جدید

maliمبلغ علی الحساب شهریه جهت دانشجویان کاردانی و کارشناسی مبلغ 5,000,000 ریال و کارشناسی ارشد 8,000,000 ریال می باشد.

کلیه دانشجویان جهت انتخاب واحد می بایست (مبلغ علی الحساب شهریه + مبلغ بدهی قبلی) را واریز نمایند.

شماره حساب دانشگاه: 0103900931003 سیبا بانک ملی

شماره جهت فکس فیش پرداختی: 03155577556 

اصل فیش پس از فکس تحویل امورمالی داده شود.

شما اینجا هستید: Home اطلاعیه های مالی واریز علی الحساب شهریه ترم جدید