ضوابط و مقررات امتحانات پایان ترم

یک ترم تلاش با آغاز امتحانات به بار خواهد نشست.

ضوابط و مقررات حضور در جلسه متحان:
1- در دست داشتن کارت ورود به جلسه جهت امتحان ضروری می باشد. در غیر اینصورت از حضور در جلسه جلوگیری خواهد شد.
2- از اوردن موبایل، هرگونه جزوه و کتاب به جلسه امتحان خودداری نمایید در غیراینصورت تخلف محسوب شده و برابر مقررات با دانشجو برخورد خواهد شد.
3- حضور راس ساعت در جلسه ضروری می باشد.
شما اینجا هستید: Home mahdeelm ضوابط و مقررات امتحانات پایان ترم