ضوابط و مقررات امتحانات پایان ترم

یک ترم تلاش با آغاز امتحانات به بار خواهد نشست.

ضوابط و مقررات حضور در جلسه متحان:
1- در دست داشتن کارت ورود به جلسه جهت امتحان ضروری می باشد. در غیر اینصورت از حضور در جلسه جلوگیری خواهد شد.
2- از اوردن موبایل، هرگونه جزوه و کتاب به جلسه امتحان خودداری نمایید در غیراینصورت تخلف محسوب شده و برابر مقررات با دانشجو برخورد خواهد شد.
3- حضور راس ساعت در جلسه ضروری می باشد.

راهنمای انتخاب واحد

   راهنماي انتخاب واحد

1-     فعال شدن سامانه جهت انتخاب واحد منوط به تسویه مالی و رفع نقص پرونده تحصیلی می باشد.

2-    جهت انتخاب واحد ابتدا بایستی، مبلغ علی الحساب6,000,000 ریال برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی و 10,000,000 ریالبرای دانشجویان ارشد پرداخت نمایید.

3-     تعداد واحد قابل اخذحداقل 12 و حداکثر 20 واحداست.

4-     در زمان انتخاب واحد بهبرنامه امتحانی پايان ترمنيز توجه داشته باشيد. بر اساس مصوبه شورای آموزش، امکان انتخاب واحد همزمان دروسی که ساعت درسی آن ها تداخل داشته باشد، وجود ندارد. همچنین بعد از شروع حذف و اضافه،تغيير ساعت و تاريخ امتحان تحت هيچ شرايطی امکانپذير نمی باشد.

5-     دانشجو می بایست پس از اتمام انتخاب واحد با مراجعه به تائیدیه ترم، برنامه نهایی را مشاهده و پرینت آن را اخذ نماید. بدیهی است ملاک واحدهای درسی اخذ شده، صرفا واحدهایی است که در تائیدیه ترم درج گردیده است و صرفحضور در کلاس به منزله انتخاب واحد نخواهد بود.

6-     رعایت هم نیازی و پیش نیازی دروس بر عهده دانشجو می باشد و عدم رعایت منجر به حذف درس از طرف آموزش خواهد گردید.

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

NewsPic    دانشجویانی که در بازه زمانی تعیین شده انتخاب واحد ننمایند مشمول پرداخت جریمه می گردند..

    انتخاب واحد اینترنتی شنبه 98/06/23 لغایت جمعه 98/06/28

    شروع كلاسها 98/06/31

   

اطلاعیه شهریه ترم جدید

maliمبلغ علی الحساب شهریه جهت دانشجویان کاردانی و کارشناسی مبلغ 6,000,000 ریال و کارشناسی ارشد 10,000,000 ریال می باشد.

کلیه دانشجویان جهت انتخاب واحد می بایست (مبلغ علی الحساب شهریه + مبلغ بدهی قبلی) را واریز نمایند.

شماره حساب دانشگاه: 0103900931003 سیبا بانک ملی

شماره جهت فکس فیش پرداختی: 03155577556 

اصل فیش پس از فکس تحویل امورمالی داده شود.

فیش های واریزی از سامانه بام مورد قبول نمی باشد و حتما باید به تایید بانک برسد.

ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون

کل جدید    دانشگاه مهدعلم کاشان در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های زیر بدون آزمون دانشجو می پذیرد:

  •     مدیریت جهانگردی
  •     مدیریت هتلداری
  •     مدیریت بازرگانی
  •     مدیریت صنعتی
  •     آموزش زبان انگلیسی

    مهلت ثبت نام تا 11 مرداد ماه 

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97

NewsPic    دانشجویانی که در بازه زمانی تعیین شده انتخاب واحد ننمایند بایستی کل مبلغ شهریه را موقع ثبت نام پرداخت نمایند.

    انتخاب واحد اینترنتی سه شنبه 96/11/10 لغایت جمعه 96/11/13

    شروع كلاسها 96/11/14

     راهنماي انتخاب واحد

 

1-     فعال شدن سامانه جهت انتخاب واحد منوط بهتسویه مالی و رفع نقص پرونده تحصیلیمی باشد.

2-    جهت انتخاب واحد ابتدا بایستی، مبلغ علی الحساب5,000,000 ریال برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی و 8,000,000 ریالبرای دانشجویان ارشد پرداخت نمایید.

3-     تعداد واحد قابل اخذحداقل 12 و حداکثر 20 واحداست.

4-     در زمان انتخاب واحد بهبرنامه امتحانی پايان ترمنيز توجه داشته باشيد. بر اساس مصوبه شورای آموزش، امکان انتخاب واحد همزمان دروسی که ساعت درسی آن ها تداخل داشته باشد، وجود ندارد. همچنین بعد از شروع حذف و اضافه،تغيير ساعت و تاريخ امتحان تحت هيچ شرايطی امکانپذير نمی باشد.

5-     دانشجو می بایست پس از اتمام انتخاب واحد با مراجعه به تائیدیه ترم، برنامه نهایی را مشاهده و پرینت آن را اخذ نماید. بدیهی است ملاک واحدهای درسی اخذ شده، صرفا واحدهایی است که در تائیدیه ترم درج گردیده است و صرفحضور در کلاس به منزله انتخاب واحد نخواهد بود.

6-     رعایت هم نیازی و پیش نیازی دروس بر عهده دانشجو می باشد و عدم رعایت منجر به حذف درس از طرف آموزش خواهد گردید.

شماره حساب دانشگاه:  (0103900931003 بانک ملی بنام دانشگاه مهدعلم کاشان)

شماره فکس جهت ارسال فیش واریزی: (03155577556-03155577449)

شما اینجا هستید: Home mahdeelm