تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد اینترنتی کلیه رشته ها دو شنبه الی پنجشنبه 19/06/1397 22/06/1397

انتخاب واحد حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت

ثبت نام با تاخیر

دوشنبه 26/06/1397 ____
شروع کلاسها شنبه 24/06/1397 _____
حذف و اضافه اینترنتی یک شنبه الی سه شنبه 01/07/1397 03/07/1397
حذف و اضافه حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت و ارشد حسابداری دو شنبه 02/07/1397 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 10/09/1397 20/09/1397
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 20/09/1397 22/09/1397
حذف آموزشی ____ 26/09/1397 29/09/1397
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 05/10/1397 17/10/1397
پایان کلاسها پنج شنبه 13/10/1397 ____
امتحانات پایان ترم ____ 18/10/1397 30/10/1397

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

  روز تاريخ شروع تاريخ پايان
انتخاب واحد اینترنتی کلیه رشته ها سه شنبه الی جمعه 12/11/95 15/11/95
انتخاب واحد حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و ارشد حسابداری و مدیریت سه شنبه 12/11/95 ____
شروع کلاسها شنبه 16/11/95 _____
ثبت نام با تاخیر ( تا سقف 14 واحد ) دو شنبه 18/11/95  
حذف و اضافه اینترنتی دوشنبه الی پنج شنبه 25/11/95 28/11/95
حذف و اضافه حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت و ارشد حسابداری سه شنبه 26/11/95 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 26/01/96 31/01/96
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 12/02/96 14/02/96
حذف آموزشی _____ 16/02/96 18/02/96
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 06/03/96 16/03/96
پایان کلاسها پنج شنبه 11/03/96 ____
امتحانات پایان ترم ____ 20/03/96 01/04/96

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد اینترنتی شنبه الی پنجشنبه 20/06/95 25/06/95
انتخاب واحد حضوری سه شنبه 23/06/95 ____
شروع کلاسها شنبه 27/06/95 _____
ثبت نام با تاخیر ( تا سقف 14 واحد ) سه شنبه 29/06/95  
حذف و اضافه اینترنتی شنبه الی دوشنبه 03/07/95 06/07/95
حذف و اضافه حضوری سه شنبه 06/07/95 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 13/09/95 18/09/95
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 21/09/95 22/09/95
حذف آموزشی _____ 23/09/95 25/09/95
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 13/10/95 24/10/95
پایان کلاسها پنجشنبه 16/10/95 ____
امتحانات پایان ترم ____ 25/10/95 10/11/95
شما اینجا هستید: Home معاونت آموزشی