تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

  روز تاريخ شروع تاريخ پايان
انتخاب واحد اینترنتی کلیه رشته ها سه شنبه الی جمعه 12/11/95 15/11/95
انتخاب واحد حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و ارشد حسابداری و مدیریت سه شنبه 12/11/95 ____
شروع کلاسها شنبه 16/11/95 _____
ثبت نام با تاخیر ( تا سقف 14 واحد ) دو شنبه 18/11/95  
حذف و اضافه اینترنتی دوشنبه الی پنج شنبه 25/11/95 28/11/95
حذف و اضافه حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت و ارشد حسابداری سه شنبه 26/11/95 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 26/01/96 31/01/96
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 12/02/96 14/02/96
حذف آموزشی _____ 16/02/96 18/02/96
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 06/03/96 16/03/96
پایان کلاسها پنج شنبه 11/03/96 ____
امتحانات پایان ترم ____ 20/03/96 01/04/96

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد اینترنتی شنبه الی پنجشنبه 20/06/95 25/06/95
انتخاب واحد حضوری سه شنبه 23/06/95 ____
شروع کلاسها شنبه 27/06/95 _____
ثبت نام با تاخیر ( تا سقف 14 واحد ) سه شنبه 29/06/95  
حذف و اضافه اینترنتی شنبه الی دوشنبه 03/07/95 06/07/95
حذف و اضافه حضوری سه شنبه 06/07/95 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 13/09/95 18/09/95
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 21/09/95 22/09/95
حذف آموزشی _____ 23/09/95 25/09/95
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 13/10/95 24/10/95
پایان کلاسها پنجشنبه 16/10/95 ____
امتحانات پایان ترم ____ 25/10/95 10/11/95

تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-94

 taghvim

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت نام و انتخاب و احد اينترنتي دوشنبه الی جمعه 5/11/94 9/11/94
انتخاب واحد حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری سه شنبه 6/11/94 ____
شروع کلاسها شنبه 10/11/94 _____
ثبت نام با تاخیر ( تاسقف 14 واحد ) سه شنبه 13/11/94  
حذف و اضافه اینترنتی سه شنبه الی یکشنبه 20/11/94 25/11/94
حذف و اضافه حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت سه شنبه 20/11/94 ___
امتحانات میانترم _____ 11/2/95 15/2/95
حذف تکدرس   20/2/95 22/2/95
حذف آموزشی _____ 25/2/95 27/2/95
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 10/3/95 20/3/95
پایان کلاسها پنجشنبه 13/3/95 ____
امتحانات پایان ترم ____ 22/3/95 3/4/95
   

تقویم آموزشی نيمسال اول 95-94

 

تقویم آموزشی مهر 95-94

 

روز

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و انتخاب واحد

شنبه الي پنج شنبه

14 /94/6

19/6/94

انتخاب واحد حضوری کاردانی

 و کارشناسی پیوسته و ناپيوسته

 حسابداري و مديريت

سه شنبه

17 /6/94

_

 

انتخاب واحد کارشناسی ارشد

 

 

چهارشنبه و پنج شنبه

94/6/18

94/6/19

شروع کلاسها

شنبه

21/6/94

_

ثبت نام با تاخیر (تا سقف 14 واحد)

یکشنبه وچهار شنبه

22/6/94

25/6/94

حذف و اضافه اینترنتی

شنبه الي پنج شنبه

4/7/94

9/7/94

حذف و اضافه حضوری کاردانی

و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

حسابداري و مديريت

سه شنبه

7/7/94

-

امتحانات میانترم

_

23/8/94

28/8/94

حذف تکدرس

يكشنبه-دوشنبه

15/9/94

16/9/94

حذف آموزشی

_

17/9/94

18/9/94

اخذ کارت ورود به جلسه

_

28/09/94

10/10/94

پایان کلاسها

پنج شنبه

10/10/94

_

امتحانات پایان ترم

_

12/10/94

27/10/94

شما اینجا هستید: Home معاونت آموزشی