شماره حساب دانشگاه

پرداخت شهریه:

 1- شماره حساب سیبا ملی (0103900931003)   بنام دانشگاه مهد علم کاشان

  شماره دانشگاه جهت فکس فیش پرداختی   55577556-031