تسویه حساب بدهی مالی

دانشجویان بدهکار هر چه سریعتر نسبت به تسویه بدهی مالی خود اقدام نمایند. در غیراینصورت پورتال دانشجویی مسدود میگردد.