لینک کلاسهای روز پنج شنبه

روش تحقیق
آقای دکتر قاضی
روز: پنجشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/research-methods
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

--------------------------------------------------------------------------------

حسابداری مدیریت
آقای دکتر قاضی
روز: پنجشنبه
شروع کلاس:17:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/management-accounting
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

--------------------------------------------------------------------------------

روش تحقیق
آقای دکتر قاضی
روز: پنجشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/research-methods
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

--------------------------------------------------------------------------------

حسابداری مدیریت
آقای دکتر قاضی
روز: پنجشنبه
شروع کلاس:17:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/management-accounting
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

--------------------------------------------------------------------------------