لینک کلاسهای روز چهارشنبه

 

تصمیم گیری در مسائل مالی
خانم ابراهیمی
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/deciding-on-financial-matters
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------

متون تخصصی زبان
خانم ابراهیمی
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:17:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/slt
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------

تصمیم گیری در مسائل مالی
خانم ابراهیمی
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/deciding-on-financial-matters
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------

متون تخصصی زبان
خانم ابراهیمی
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:17:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/slt
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------

اصول حسابداری 2
آقای رستگاری
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:17:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/accounting-principles-2

نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------

حسابرسی 1
آقای رستگاری
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/audit-1

نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------

مبانی و مدیریت اسلامی
آقای محسنی
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/holy-defense

نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------

تفسیر موضوعی قرآن
خانم حمامی
روز: چهارشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/thematic-commentary-of-the-quran
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

----------------------------------------------------------------------------------