لینک کلاسهای روز یکشنبه

 

اوقات فراغت
خانم طائی
روز: یکشنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/spending-leisure-time
سرویسنام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

------------------------------------------------------------------------------

طبیعت گردی
خانم طائی
روز: سه شنبه
شروع کلاس:17:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/hiking
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

------------------------------------------------------------------------------

مدیریت کیفیت در هتل
خانم طائی
روز: سه شنبه
شروع کلاس:15:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/quality-management-in-the-hotel
سرویسنام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

------------------------------------------------------------------------------

بهره وری
آقای اسماعیلی
روز: یکشنبه
شروع کلاس:16:30
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/efficiency
نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی
شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

------------------------------------------------------------------------------

 مبانی و مدیریت اسلامی

آقای محسنی
روز: یکشنبه
شروع کلاس:13:00
لینک ورود به کلاس:
https://class.mahdeelm.ac.ir/ch/fundamentals-of-islamic-management

نام کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی

شماره واتساپ پشتیبانی سامانه انلاین: 09225716614

------------------------------------------------------------------------------