قابل توجه کلیه دانشجویان

tavajjoh

  

- دانشجویان محترم جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی و دریافت نامه تاییدیه و ریزنمرات به آموزش مراجعه نمایند.