09:15:51

جمعه, 09 مرداد 1394


قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

 

دانشجوياني كه واحد پايان نامه اخذ نموده اند ملزم به ارائه گزارش سه ماهه به استاد راهنما و تكميل نمودن فرم مربوطه مي باشند.در غير اينصورت نمره اين بخش به آنان تعلق نمي گيرد.

ادامه مطلب

مراحل و فرم هاي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

اطلاعیه های اساتید